OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH)

 - obowiązujące w firmie BOLTEX Wojciech Subocz w Łysomicach

1. Zakres obowiązywania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej „OWH”, obowiązują w kontaktach handlowych firmy BOLTEX Wojciech Subocz w Łysomicach ul. Toruńska 5a, 

87-148 Łysomice, NIP 879-008-75-30  z wszystkimi obecnymi i przyszłymi kontrahentami, tak przedsiębiorcami jak i innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

1.2. Dostawy Sprzedawcy realizowane są wyłącznie według przedstawionych poniżej warunków.

 

1.3. W przypadku, gdy Kupujący przesłał swoje Ogólne Warunki Kupna/Zamówienia,

 pierwszeństwo mają niniejsze OWH.

 

1.4. Wszelkie zmiany do postanowień OWH zaproponowane przez Kupującego przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

1.5. Wzajemne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.


1.6. Zmiany i uzupełnienia OWH wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

1.7. Niniejsze OWH zostały przedstawione do wiadomości i akceptacji Zamawiającego przed zawarciem umowy i są dostępne powszechnie na stronie internetowej Sprzedawcy www.boltex.com.pl.

 

1.8. Złożenie zamówienia potwierdzającego przyjęcie oferty Sprzedawcy jest równoznaczne z przyjęciem niniejszych OWH, chyba że zostaną uzgodnione i podpisane przez strony odrębne warunki umowne.

1.9. OWH stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży i obowiązują w takim zakresie dopóki nie ustalono w umowie inaczej.

 

2. Definicje i terminologia

2.1. „Sprzedawca” - BOLTEX Wojciech Subocz w Łysomicach ul. Toruńska 5a. 

 

2.2. „Kupujący” lub „Zamawiający”- osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

2.3. „Towary” to dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży zawartej

 pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym (Zamawiającym).

 

2.4. 'Towary niestandardowe” to towary, w których zgodnie z zamówieniem Kupującego dokonano zmian w stosunku do towarów będących w standardowej ofercie Sprzedawcy lub wykonano według indywidualnego zamówienia, bądź naniesiono na towar lub jego opakowanie nadruki lub oznaczenia właściwe dla Kupującego.

2.5. „Zamówienie” to oferta zakupu towarów złożona przez Kupującego na piśmie. Może być dostarczona listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, ale musi zawierać co najmniej: asortyment zamawianych towarów, ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych towarów.

 

2.6. „Potwierdzenie” to pisemne oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu w ciągu 5 dni po jego otrzymaniu wraz z określeniem co najmniej: ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu, miejsca i sposobu dostawy oraz warunków płatności.

3. Oferta, zawarcie umowy

3.1. Informacje podane w katalogach, folderach, reklamach oraz ofertach Sprzedawcy nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań, a są jedynie zaproszeniem do rokowań.

3.2. Wszystkie oferty Sprzedawcy nie przyjęte lub nie potwierdzone przez drugą stronę pisemnie, faksem lub mailem  nie wiążą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy, wprowadzenia zmian technicznych oraz zmian cen aż do zawarcia umowy lub przystąpienia do wykonania dostawy.

3.3. Decydujące znaczenie dla treści umowy oraz zakresu sprzedaży i dostawy ma jedynie  oferta Sprzedawcy lub pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę realizacji zamówienia.
Dodatkowe uzgodnienia i zmiany wymagają- pod rygorem nieważności- pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy.

3.4.Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

3.5. Zamówienie jest traktowane jako przyjęte dopiero wtedy, gdy zostało przez Sprzedawcę potwierdzone na piśmie, faksem lub mailem lub Sprzedawca przystąpił do wykonania dostawy.

4. Przejście ryzyka, wysyłka i opakowanie, zwłoka

w dostawie

 

4.1. Towar jest wysyłany i pakowany w sposób odpowiedni dla towaru, według standardów obowiązujących u Sprzedawcy.

4.2. Podawane przez Sprzedawcę terminy dostaw są orientacyjne (przybliżone). Jeżeli wyjątkowo zostanie przez Sprzedawcę podany termin wiążący, rozpoczęcie realizacji dostawy następuje po uzgodnieniu wszystkich istotnych warunków umowy.
Przestrzeganie przez Sprzedawcę zobowiązania dotyczącego realizacji dostawy wymaga w dalszej kolejności terminowego i zgodnego z przepisami i postanowieniami umowy wypełnienia obowiązków przez Zamawiającego.
Nieprzewidywalne zdarzenia, które uniemożliwiają dostawę towaru lub w istotny sposób utrudniają jej realizację i które nie zostały spowodowane przez Sprzedawcę w sposób umyślny lub zamierzony wydłużają we właściwym zakresie termin dostawy.

4.3. Sprzedawcanie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązku terminowej dostawy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności za które sprzedawca nie ponosi winy, a także wystąpienia siły wyższej.

5. Ceny, warunki płatności

5.1. Obowiązuje cena zgodnie ze złożoną przez Sprzedawcę, a  przyjętą przez Zamawiającego ofertą.

Wszelkie koszty dodatkowe powstałe w związku z ewentualnymi życzeniami Zamawiającego odnośnie do wysyłki, odbiegającymi od oferty cenowej Sprzedawcy, obciążają Zamawiającego.

 

5.2 Rozliczenia dokonywane są w walucie polskiej, po cenach wynikających z cennika lub ustalonych przez strony w umowie.

5.3. Płatności są dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w umowie.

5.4. Płatności winny być dokonywane zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze.
Rozliczenie trzech pierwszych transakcji następuje po dokonaniu przez Zamawiającego przedpłaty, na podstawie faktury proforma, chyba że strony uzgodnią inaczej.
Płatność uważa się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku opóźnień w zapłacie Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe.

5.5. Zamawiający może wykonać prawo potrącenia tylko na podstawie prawomocnych tytułów egzekucyjnych albo co do roszczeń wymagalnych i bezspornych.

5.6. Rabaty, skonta i opusty mogą być przyznane tylko na  podstawie odrębnych porozumień i tylko w sytuacji kiedy Zamawiający nie ma wobec Sprzedawcy zaległych zobowiązań.

5.7. Opóźnienia w płatnościach lub ujawnienie istotnego pogorszenia stanu majątkowego Zamawiającego, upoważniają nas Sprzedawcę do zażądania natychmiastowej zapłaty całości należności lub żądania złożenia wystarczających zabezpieczeń zapłaty, niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy BOLTEX Wojciech Subocz.

5.8. Cesja wierzytelności jest wyłączona.

6. Dostawy na żądanie/ szczególne zamówienie/ zamówienia na towar ze specjalnym wykonaniem.

6.1. Dostawy na żądanie powinny zostać odebrane przez Zamawiającego nie później niż
w ciągu dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o wykonaniu zamówienia oraz w całości opłacone.

6.2. W przypadku towarów niestandardowych oraz wykonywanych na specjalne zamówienie, klient jest zobowiązany do podania wszystkich parametrów mających wpływ na prawidłowe wykonanie towaru zamówionego. Parametry, które nie zostaną podane, będą wykonane zgodnie z ogólnymi standardami.

6.3. Wszelkie istotne dla Zamawiającego szczegóły dotyczące towaru specjalnego powinny być zawarte w rysunku technicznym w/w towaru i potwierdzone  przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą poczty email.

 

7. Zastrzeżenie prawa własności

7.1.  Sprzedawcazastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru aż do zapłacenia całości ceny przez Zamawiającego.

7.2. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności, Sprzedawca ma prawo zażądać wydania towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.

7.3. Zamawiający nie może wstrzymać się z zapłatą za towar, ani też dokonać potrącenia

       jakichkolwiek kwot wynikających z jego roszczeń w stosunku do Sprzedawcy

       z wyjątkiem kwot uznanych przez Sprzedawcę lub polubownie ustalone przez

       Sprzedawcę i Zamawiającego, ewentualnie zasądzonych prawomocnym orzeczeniem

       sądu powszechnego lub arbitrażowego.

 

7.4. Zamawiający jest posiadaczem objętego zastrzeżeniem prawa własności i przechowuje go nieodpłatnie. Zamawiający powinien ubezpieczyć towar zwyczajowo od zwykłych ryzyk jak pożar, kradzież, zalanie. Jeżeli Zamawiający nie może udokumentować ubezpieczenia w/w towaru, Sprzedawca upoważniony jest do takiego ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.
Zamawiający winien dokonać na Sprzedawcę cesji swoich roszczeń odszkodowawczych do wysokości należności za towar wynikającej z faktury, przysługujących mu z tytułu szkód od ubezpieczyciela lub pozostałych podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania.
Sprzedawca wyraża zgodę na dokonanie cesji wierzytelności wskazanej wyżej.

7.5. Zamawiający nie może ustanowić zastawu, ani też dokonywać przewłaszczenia towaru objętego prawem własności na zabezpieczenie.
W przypadku zajęcia lub innych działań osób trzecich, które mogłyby naruszać prawo własności Sprzedawcy, jak również w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego płatności, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego co do majątku Zamawiającego albo otwarcia takiego postępowania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Sprzedawcę o tych zdarzeniach oraz udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji dotyczących prowadzonego postępowania

Zamawiający w powyższym przypadkach zezwala Sprzedawcy na wejście do jego pomieszczeń, demontaż i odebranie towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.
W przypadku zajęcia lub innych działań osób trzecich, które mogłyby naruszyć prawo własności Sprzedawcy,  Zamawiający jest zobowiązany do wyraźnego wskazania prawa własności Sprzedawcy.

 

8. Gwarancja i odpowiedzialność odszkodowawcza

8.1. Dostarczony towar winien zostać niezwłocznie sprawdzony przez Zamawiającego pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Ujawnione podczas kontroli braki i wady winny zostać zgłoszone na piśmie niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później niż drugiego dnia od otrzymania towaru, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi. Zgłoszenie winno nastąpić w formie pisemnej lub w drodze korespondencji mailowej.

8.2. Atesty , świadectwa i zaświadczenia jakościowe  wydawane są tylko w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi żądanie otrzymania wyżej wymienionych dokumentów w momencie  złożenia  zamówienia na towar. Po realizacji zamówienia atesty nie będą wydawane.

 

 8.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnione wady lub błędy, za które odpowiada Kupujący, których przyczyną jest niewłaściwe zastosowanie kupionych towarów, wprowadzenie zmian w towarze, nieprawidłowy montaż lub uruchomienie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe postępowanie z towarem, zastosowanie niewłaściwych środków produkcji lub materiałów zamiennych, wpływ czynników chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych.
Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za wady, których przyczyną są działania lub elementy konstrukcyjne lub których w wyraźny sposób zażądał Zamawiający lub które pojawiły się w materiałach, surowcach, częściach i innych elementach dostarczonych przez Zamawiającego.

8.4.W przypadku towaru wykonanego na specjalne zamówienie, gwarancji lub rękojmi  podlega tylko i wyłącznie materiał, z którego produkt jest wykonany oraz elementy wykonane niezgodnie z podanymi przez Zamawiającego parametrami (ograniczenie rękojmi).

Towar specjalny wykonany zgodnie z rysunkami, parametrami podanymi przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi.

8.5. W przypadku wad (usterek) towaru standardowego, Sprzedawca gwarantuje w pierwszej kolejności podjęcie działań naprawczych, polegających na usunięciu wad (braków) albo realizacji dostawy zastępczej.
Jeżeli działania naprawcze nie odniosą rezultatu, Zamawiający może zażądać według własnego uznania zmniejszenia wynagrodzenia za towar lub od umowy odstąpić. W przypadku nieznacznych niezgodności z umową, zwłaszcza w przypadku wad nieistotnych, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

8.6. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad prawnych i fizycznych towaru są wyłączone w przypadku niezawinionego przez  Sprzedawcę naruszenia obowiązków umownych.

8.7.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku nieumyślnego naruszenia nieistotnych obowiązków umownych.

8.8. Roszczenia Zamawiającego z tytułu wad fizycznych lub prawnych towaru ulegają przedawnieniu po upływie roku od chwili dostawy towaru.

9. Miejsce wykonania, właściwości sądu, prawo właściwe

9.1. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań umownych wynikających z umów handlowych są Łysomice.

9.2. Sądem właściwym każdorazowo do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy handlowej jest sąd właściwy według siedziby

Sprzedawcy. Strony przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego mogą

oddać spór pod rozstrzygnięcie przez mediatora.

9.3. W przypadku umowy z kontrahentem zagranicznym prawem właściwym dla stosunków prawnych określonych niniejszymi OWH jest prawo polskie oraz właściwość sądów polskich.
9.4. W sprawach dotyczących określenia oceny dostawy, ceny i wykonania transportu zastosowanie mają odpowiednie reguły INCOTERMS 2010.

10. Postanowienia dodatkowe

10.1. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy stron wraz z niniejszymi OWH są lub okażą się całkowicie lub częściowo nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Postanowienia całkowicie lub częściowo nieważne winny wówczas zostać zastąpione postanowieniami, których cel gospodarczy jest możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia zastępowanego.

10.2. Sprzedawca jest upoważniony do przechowywania i przetwarzania danych Zamawiającego otrzymanych bezpośrednio od niego lub poprzez osoby trzecie w ramach i w związku z kontaktami handlowymi, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

10.3. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 01/07/2020

 

 

 

 

Follow us on Facebook